BUKU KETIGA

PERIKATAN

 

BAB IX

PERKUMPULAN

 

Pasal 1653

Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai perkumpulan juga diakui undang-undang, entah perkumpulan-perkumpulan itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

 

Pasal 1654

Semua perkumpulan yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata-cara tertentu.

 

Pasal 1655

Para pengurus perkumpulan, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen, berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama perkumpulan itu, untuk mengikatkan perkumpulan itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya, dan untuk bertindak dalam sidang pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

 

Pasal 1656

Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang tidak berkuasa melakukan perbuatan itu, hanya mengikat perkumpulan bila ada manfaatnya bagi perkumpulan itu atau bila perbuatan itu kemudian diterima dengan sah.

 

Pasal 1657

Jika dalam akta pendirian, surat perjanjian atau reglemen tidak ditentukan sesuatu mengenai pengurus perkumpulan, maka tidak seorang anggota pun berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan itu atau untuk mengikatkan perkumpulan itu dengan cara lain dari yang telah ditentukan pada akhir pasal yang lalu.

 

Pasal 1658

Selama tidak diatur secara lain dalam akta pendirian, surat perjanjian dan reglemen, para pengurus wajib menyerahkan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada semua anggota perkumpulan, dan untuk itu tiap anggota berkuasa menggugat mereka di hadapan pengadilan.

 

Pasal 1659

Jika dalam akta pendirian, surat perjanjian dan reglemen tidak diatur hak suara, maka tiap anggota perkumpulan itu mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan suara, dan keputusan diambil menurut suara terbanyak.

 

 

Pasal 1660

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tiap anggota perkumpulan-perkumpulan demikian, ditetapkan menurut peraturan-peraturan yang menjadikan perkumpulan-perkumpulan atau perkumpulan-perkumpulan itu didirikan atau diakui, atau menurut akta pendirian sendiri, surat perjanjian sendiri atau reglemen sendiri, dan bila peraturan-peraturan demikian tidak dibuat, maka wajiblah dituruti ketentuan-ketentuan bab ini.

 

Pasal 1661

Para anggota perkumpulan sebagai perseorangan tidak bertanggung jawab atas perjanjian-perjanjian perkumpulannya.

Semua utang perkumpulan itu, hanya dapat dilunasi dengan harta benda perkumpulan itu.

 

Pasal 1662

Perkumpulan yang didirikan atas kuasa umum, tidak dihapuskan bila semua anggotanya meninggal dunia atau mengundurkan diri dari keanggotaan, melainkan tetap berdiri sampai dibubarkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Jika semua anggota tersebut di atas tidak ada lagi, maka pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya perkumpulan itu berkedudukan, atas permintaan orang yang berkepentingan dan setelah mendengar pendapat jawatan kejaksaan, bahkan atas tuntutan kejaksaan itu, berhak menetapkan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dilakukan demi kepentingan perkumpulan itu.

 

Pasal 1663

Perkumpulan lain tetap berdiri sampai pada saat dibubarkan secara tegas menurut akta pendirian, reglemen atau perjanjiannya, atau sampai pada saat berhentinya pengejaran tujuan perkumpulan itu.

 

Pasal 1664

Jika akta pendirian, reglemen atau perjanjian itu tidak menentukan cara lain, maka hak para anggota bersifat perorangan dan tidak beralih kepada para ahli waris.

 

Pasal 1665

Bila terjadi pembubaran perkumpulan demikian, maka para anggota yang masih ada atau anggota yang tinggal satu-satunya wajib membayar utang-utang perkumpulan dengan kekayaan perkumpulan itu, dan hanya sisa kekayaan itu yang boleh mereka bagi antara mereka dan mereka serahkan kepada ahli waris mereka.

Dalam hal memanggil para kreditur, menyelesaikan perhitungan dan pertanggungjawaban dan membayar semua utang perkumpulan, mereka harus tunduk pada semua kewajiban seperti yang dipikul oleh para ahli waris yang menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta benda.

Bila tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban termaksud, maka masing-masing anggota sebagai perseorangan wajib menanggung seluruh utang perkumpulan yang bubar itu, dan tanggungan itu dapat jatuh kepada ahli waris mereka.

 

(xyz)