UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1957

TENTANG

MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 15 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA 1957 NO. 62) TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

a.              bahwa redaksi dari pasal 6 Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 62) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante, di dalam pelaksanaannya ternyata mengandung keragu-raguan;

b.              bahwa untuk keperluan administrasi keuangan perlu dengan segera diadakan perbaikan di dalam Undang-undang Darurat tersebut.

 

Mengingat:

Pasal 136 jo. pasal 73 dan pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

 

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 7 Agustus 1957.

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 15 TAHUN 1957 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE SEBAGAI BERIKUT:

 

Pasal I

Pasal 6 Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 62) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan istilah "sebulan" berhubung dengan sub 2 dan 3 pasal 5, ialah masa 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, masa kurang atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung secara proporsional".

 

Pasal II

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berlaku surut hingga pada tanggal 1 Mei 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan Di Denpasar,

Pada Tanggal 10 Agustus 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

(SUKARNO)

 

WAKIL PERDANA MENTERI I,

Ttd.

HARDI

 

Diundangkan

Pada Tanggal 10 Agustus 1957

MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

(G.A.MAENGKOM)