Tag:

#tata usaha negara

Tags Terkait:
Berita

Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Menarik untuk melihat bagaimana perkembangan pandangan hakim mengenai penyelesaian sengketa tentang ...

Klinik

Perkara Pertanahan, Wewenang PTUN atau PN?

Dalam perkara pertanahan, terdapat 2 kewenangan berlainan yang harus diperhatikan. Secara singkat, P...

Berita

Menggugat Keputusan Pejabat Berdasarkan Asas Kecermatan

Ada yurisprudensi klasik tentang putusan pengadilan yang menghukum pejabat tata kota karena tidak me...

Berita

Tugas dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh PTUN dan PTTUN. Berikut pembagian tugas dan fungsi PTU...

Klinik

7 Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Asas hukum merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Dalam melaksanakan hukum acara peradilan tata...

Berita

Sengketa Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan di PTUN

Ada titik singgung kewenangan Peradilan Umum dan PTUN dalam pengesahan perubahan Anggaran Dasar Pers...

Klinik

Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Onrechtmatige daad adalah perbuatan melawan/melanggar hukum dalam bidang perdata. Sedangkan, jika pe...

Berita

Perkembangan dan Ragam Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum acara ikut mengalami perubahan akibat perkembangan kewenangan dan kompetensi Peradilan Tata Us...