Berita dan informasi seputar keluarga dan perkawinan
Tag:

#keluarga dan perkawinan

Tags Terkait:
Klinik

Konsekuensi Perkawinan Campuran Terhadap Kewarganegaraan dan Izin Tinggal WNA

Dalam hal terjadi perkawinan antara Warga Negara Indonesia (“WNI”) dengan Warga Negara...

Berita

Nikah Siri Menurut Islam, Sah atau Tidak?

Nikah siri dianggap negatif karena terkesan ditutup-tutupi. Lalu, bagaimana keabsahan nikah siri men...

Klinik

Tata Cara Rujuk dalam Masa Iddah

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk yang dikeluarkan oleh pegawai pen...

Klinik

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Pada dasarnya, tidak tertutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, istri sebagai pihak penggugat m...

Berita

Lama Masa Iddah Perempuan jika Suami Meninggal

Masa iddah suami meninggal adalah 130 hari dari tanggal kematian. Dalam masa iddah ini, ada larangan...

Klinik

Biaya Perceraian yang Perlu Dikeluarkan dalam Proses Cerai

Setidaknya ada 2 biaya yang perlu dikeluarkan dalam proses cerai, yaitu biaya advokat (honorarium at...

Klinik

Cara untuk Rujuk Setelah Ditalak Bain Sughra

Talak ba’in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi keduanya dapat kawin kembal...

Klinik

Hak Waris Istri Kedua Jika Suaminya Meninggal

Jika istri meninggal, maka suami berhak atas separuh harta bersama sebagai bagian miliknya, sedangka...